ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 164 นโยบายรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์ 1 " เวอร์ชั่น 2 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เร่งด่วนข้อใดเรียงลำดับก่อนหลังได้ถูกต้อง
ความปรองดอง-ยาเสพติด-น้ำ-ทุจริต
ความปรองดอง-ยาเสพติด-อาเซียน-ชายแดนใต้
ลดภาษี-สินค้าเกษตร-ศิลปหัตถกรรม-ประกันสุขภาพ
ลดภาษี-อาเซียน-สินค้าเกษตร-ปฏิรูปการเมือง


2. นโยบายรัฐบาลที่น้อมนำแนวทางพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ไปใช้มีเรื่องใดบ้าง
เร่งด่วน , ความมั่นคง ,
เร่งด่วน , ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เร่งด่วน , ความมั่นคง , ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ความมั่นคง , เศรษฐกิจ , สังคมและคุณภาพชีวิต


3. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดคือข้อใด
คอป.
ค.อ.ป.
คปอ.
ค.ป.อ.


4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามนโยบายรัฐบาล
การแก้ปัญหาทุจริตควรยึดหลักความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่เป็นสากล
ควรบริหารจัดการน้ำอย่างเป็ฯระบบชลประทานขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 มิติ คือ การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม
การพักหนี้ครัวเรือนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


5. การรับจำนำข้าวจะได้ราคาตามนโยบายต้องความชื้นไม่เกินร้อยละเท่าใด
5
10
15
20


6. คำศัพท์ตามข้อใดไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล ปู 1
SML
Miracle Thailand Year
OTOP
ASEM


7. นโยบายเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลตรงกับคุณธรรม 8 ประการ ข้อใดมากที่สุด
ซื่อสัตย์
ประหยัด
สามัคคี
มีน้ำใจ


8. นโยบายการจัดการศึกษาอยู่ในยโนบายข้อใดของรัฐบาล
1
2
4
5


9. นโยบายด้านการศึกษา มี 7 ข้อ ข้อใดคือนโยบายด้านการศึกษาสามลำดับแรก
คุณภาพ-โอกาส-การมีส่วนร่วม
คุณภาพ-โอกาส-ครู
โอกาส-คุณภาพ-การวิจัย
คุณภาพ-โอกาส-อุดมศึกษาอาชีวศึกษา


10. โครงการแรกตามนโยบายการศึกษาของรัฐบาลคือข้อใด
แจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
โครงการตำราแห่งชาติ
โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


11. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ การสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษา
ผู้ยากไร้
ผู้มีรายได้น้อย
ผู้พิการ
ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้


12. การศึกษาระดับใดเกี่ยวข้องกับ "โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต"
อนุบาล-ม.ปลายหรือเทียบเท่า
ขั้นพื้นฐาน-ม.ปลายหรือเทียบเท่า
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
อุดมศึกษา


13. การปฏิรูปครูโดยการประเมินเชิงประจักษ์ตามนโยบายรัฐบาลอิงตามข้อใด
ความรู้ความสามารถ
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา
ความรู้ ความสามารถ ผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


14. การแก้ปัญหาหนี้ครูของรัฐบาลกระทำตามข้อใด
ผ่อนชำระหนี้ และพักชำระหนี้
พักชำระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้
พักชำระหนี้ ผ่อนชำระหนี้ และปรับโครงสร้างหนี้
ยึดระระยะเวลา พักชำระ ผ่อนชำระ ปรับโครงสร้างหนี้


15. ข้อใดไม่อยู่ในนโยบายด้านการศึกษา
ไซเบอร์โฮม
ทีมไทยแลนด์
1 อำเภอ 1 ทุน
อาเซียน


16. โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในนโยบายรัฐบาลมีกี่โรค
3
5
9
10


17. ข้อใดไม่ใช่นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือนแรก
แก้ปัญหาจราจร
สนับสนุนบทบาทสตรีไทย
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา


18. ตามนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการแก้กฎหมายกี่ฉบับ
1
3
5
7


19. ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยโดยมุ่งเข้าสู่ระดับร้อยละเท่าใดของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
1
2
3
4


20. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดตามข้อใด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ประาชนต้องมาก่อน
ประชาชนมีส่วนร่วม
ประชาชนต้องอยู่ดี กินดี มีสุข


21. มาตราใดของรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล ปู1
69
79
86
87


ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (32 จุดแรก)
8-9 ตุลาคม2554 จ.บุรีรัมย์ โรงแรมเทพนคร  , 15-16 ตุลาคม2554 จ.นครปฐม
22-23 ตค 54 จ.อบลราชธานี โรงแรมกิจตรงวิลรีสอร์ท
29-30 ตค 54 จ.เพชรบูรณ์ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ โฮเท็ล  , 5-6 พย 54 จ.หนองบัวลำพู โรงแรมโชควิวัฒน์รีสอร์ท