ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานวิชาการ ชุด 1.5 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกับการจัดการเรียนการสอน โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
เพิ่มขีดความสามารถเน้นทักษะจำเป็น
การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สร้างความพร้อมครู ผู้ปกครอง ชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตามประเมินผล


2. ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่านเป็นผู้บริหารจะให้ครูผู้เรียนพัฒนาความสามารถและทักษะในระดับชั้น ป.4-6 ตามข้อใด
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต
แสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส่งสาร


3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะในระดับชั้น ป.1-3 เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ใฝ่เรียนรู้
ใฝ่ดี
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้


4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นใดที่ควรสอดแทรกและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มากที่สุด
ป.1
ป.6
ม.3
ม.6


5. "อ่านข้อความ สรุปใจความ เขียนแสดงความรู้สึกคิดเห็น คูณหารเศษส่วน แปลความ ตีความ" หมายถึงนักเรียนชั้นใด
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1


6. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่านในฐานะเป็นผู้บริหารควรแนะนำกิจกรรมใดให้ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทัษะชีวิตที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักกำหนดเป้าหมายของชีวิต
ป.6
ม.1
ม.3
ม.5


7. โครงการตามข้อใดที่ไม่ใช่จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถเน้นทักษะที่จำเป็น
Civic education
Teacher TV
Classroom Assessment
Self-Study


8. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านควรให้ความสำคัญกับข้อใดเป็นลำดับแรกในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ศึกษาบริบทของสถานศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
จัดทำฐานข้อมูล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดทำรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนตามจุดเน้น


9. ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ควรปฏฺบัติตามข้อใด
เริ่มต้นค้นวิเคราะห์
บ่มเพาะประสบการณ์
สานต่อองค์ความรู้
นำสู่วิถีคุณภาพ


10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 5 เรื่อง คือ ประวัติศษสตร์ ศษสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์
ระดับประถมศึกษาจัดเวลา 40 ชั่วโมง ต่อปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดเวลาเรียน 3 หน่วยกิต
นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมใช้เวลาเรียน 12 หน่วยกิต