ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก วิชาการ 2.13 ประกันคุณภาพภายในปฐมวัย โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ใครเป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
บุคลากรและหน่วยงานต้นสังกัด


2. ข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่ประเมินคุณภาพในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษา
บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
บุคลากรในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด


3. ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของข้อใดที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
สถานศึกษา
กระบวนการจัดการศึกษา
กระบวนการบริหารการศึกษา
กระบวนการบริหารสถานศึกษา


4. ข้อใดหมายถึงมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
4 ด้าน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้
5 ด้าน 11 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้
4 ด้าน 15 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้
5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้


5. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยแตกต่างกันตามข้อใดตามลำดับ
4 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้
5 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้
4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้
5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้


6. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนการประกันคุณภาพภายในปฐมวัย
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา


7. ข้อใดหมายถึงมาตรฐานที่ 7 ประกันคุณภาพภายในปฐมวัยของสถานศึกษา
ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผู้บริหารปฏฺบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
แนวการจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในฯ


8. ข้อใดคือสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารควรกระทำในการประกันคุณภาพภายในปฐมวัยของสถานศึกษา
มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางวิชาการ


9. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการประกันคุรภาพภายในปฐมวัยของสถานศึกษา
การพัฒนา
ส่งเสริม
ควบคุม
ดูแล