โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก สมรรถนะ ชุด 5 การวิเคราะห์และสังคราะห์ โดยติวสอบดอทคอม

1. ข้อใด คือคามหมายของ Conceptual Thinking ตามหลัการของ Functional Competency
ความคิดอย่างเป็นระบบ
ความต้องการขั้นพื้นฐาน
ความสามารถรวบรวมสิ่งต่าง ๆ จัดทำอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน รวมทั้งสามารถ วิเคราะห์องค์กร หรืองานในภาพรวมและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ แล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนด


2. Analytical Thinking and Conceptual Thinking มีกี่ตัวบ่งชี้
2
3
4
5


3. ข้อใด ไม่ใช่ KPI ของ AT & CT
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา
สังเคราะห์สภาพโดยรวมขององค์กร
ความเหมาะสมของแผนงาน
ความคิดเชิงระบบ


4. โรงเรียนตามข้อใด มีสมรรถนะในการทำงานน้อยที่สุด
โรงเรียนนาน้อย มีการวิเคราะห์ปัญหางาน แต่ไม่ปรากฏการนำผลการประเมินไปใช้
โรงเรียนนาจะรวย มีหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์กิจกรรมแผนงานสอดคล้อง แต่องค์ประกอบอย่างอื่นยังไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
โรงเรียนนาแพงวิทยา มีการระบุสภาพปัจจุบันปัญหา แต่ขาดความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขปัญหา
โรงเรียนนาทุ่งพัฒนา มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย แต่มีการนำผลการพัฒนาไปใช้เป็นบางครั้ง


5. ทุกข้อ คือหลักการของการวางวัตถุประสงค์ในการทำงาน ยกเว้น ข้อใด
Sensibility
System
Measurable
Reasonable


6. ผู้บริหารท่านใดมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานดีที่สุด
ผอ.น่ารัก มีการระบุปัญหา ทำการแก้ไขปัญหาอย่างหลากหลายวิธีและเกิดผลสำเร็จมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ผอ.น่าชม มีการวางแผนงานและโครงการอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเป็นแบบอย่างได้
ผอ.น่านา มีการวิเคราะห์องค์กรและมีการนำไปใช้เป็นบางครั้งตามสถานการณ์ความจำเป็น
ผอ.น่ารักจัง สำรวจสภาพปัญหาอย่างง่ายเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงตรงตามสภาพ


7. แผนตามข้อใดใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมากที่สุด
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏฺบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ


8. ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
Plane - Programe - Project - Activity
Plane - Project - Programe - Activity
Project - Programe - Activity - Plane
Project - Programe - Plane - Activity


9. ข้อใด ไม่ใช่ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์
การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การควบคุมและประเมินผล
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา


10. ข้อใดเรียงลำดับ Strategic Planning ได้ถูกต้อง 3 ขั้นตอนแรก
วิเคราะห์ภารกิจ - วิเคราะห์สภาพแวดล้อม - วิเคราะห์องค์การ
กำหนดวิสัยทัศน์ - วิเคราะห์สภาพแวดล้อม - วิเคราะห์ภารกิจ
กำหนดวิสัยทัศน์ - วิเคราะห์ภารกิจ - วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม - วิเคราะห์ภารกิจ - กำหนดวิสัยทัศน์


11. SWOT analysis ปัจจัยในข้อใดมีความแตกต่างจากข้ออื่น
Politics
Economic
Man
Technology


12. ปัจจัยในข้อใดที่ไม่ใช่ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการวินิจฉัยองค์กร
Man
Moving
Matterial
Management