โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบติวสอบดอทคอม ภาค ก งานวิชาการ 1.2 จิตวิทยาการศึกษา โดย นิกร เพ็งลี

1. จิตวิทยา มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือข้อใด
Psyche + Logos
Psycho + Logos
Psyche + Loges
Psycho + Loges


2. จากข้อ 1 ข้อใดเปรียบเทียบได้ถูกต้อง
Psycho = Mind , Logos = Knowledge
Psyche = Mind , Loges = Knowledge
Psyche = Mind , Logos = Knowledge
Psycho = Mind , Loges = Knowledge


3. ข้อใดคือความหมายของจิตวิทยาที่ถูกต้องในปัจจุบันมากที่สุด
การศึกษาเรื่องจิต
การศึกษาเรื่องวิญญาณ
การค้นหาความรู้
การศึกษาพฤติกรรม


4. ประสาทสีมผัสทั้ง 5 เกี่ยวข้องกับแนวคิดจิตวิทยากลุ่มใดมากที่สุด
Structuralism
Fuctionalism
Psychoanalysis
Behaviorism


5. หลักสูตรแกนกลาง 2551 ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเข้ากับแนวคิด Learning by doing ของนักจิตวิทยาท่านใด
วิลเลียม วุ้น
จอห์น ดิวอี้
ซิกมัน ฟรอยด์
อับราฮัม มาสโลว์


6. Unconscious หรือ จิตไร้สำนึก ส่วนใดเทียบเท่ากับหลักความต้องการขั้นที่ 1 ของ มาสโลว์ หรือ Physiological Needs
ID
EGO
SUPER EGO
ID & EGO


7. ครูติวสอบสอบเข้ามาเป็นข้าราชการครูและมีความตั้งใจในการทำงาน อยากให้ทุกคนยอมรับในตัวเขาจึงเสียสละทั้งเวลา ทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อพัฒนาโรงเรียน ครูติวสอบจัดอยู่ในขั้นใด
Physiological Needs
Love and Belonging Needs
Safety and Security Needs
Self -Esteem Needs


8. สพฐ.เน้นการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่วนย่อยไปหารวมหรือเกิดการหยั่งเห็นเข้ากับหลักจิตวิทยากลุ่มใดมากที่สุด
โครงสร้างจิต
หน้าที่จิต
จิตวิเคราะห์
เกสตอลท์


9. ความแตกต่างของบุคคลเกิดจากสาเหตุข้อใดมากที่สุด
พันธุกรรม
การปรับตัว
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
พันธุกรรมและการปรับตัว


10. I.Q ระดับใด คือ ระดับอัจฉริยะ
90-110
110-120
มากกว่า 120
145-160


11. ครูหรือผู้บริหารท่านใด ใช้หลัก Positive Reinforcement
ครูติวสอบ บอดครูแดงว่าอย่าตีเด็กเดี๋ยวมีปัญหา
ครูผู้ช่วยติวสอบ บอกครูดำว่ามาแต่เช้า ๆ หน่อย จะได้ทันเด็กเข้าแถว
รอง.ผอ.ติวสอบ บอดครูเขียวว่า แต่งตัวน่ารักจัง
ผอ.ติวสอบบอกครูส้มว่าท่าจะให้ดีต้องมีการบริจาคร่วมกัน


12. การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรจัดตามรูปแบบในข้อใดให้มากที่สุด
พุทธิพิสัย
จิตพิสัย
ทักษะพิสัย
พุทธิพิสัย-ทักษะพิสัย


13. การบริหารและการจัดการศึกษาในข้อใด เทียบได้กับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทุกข์ - สมุทัย
มรรค - นิโรธ
นิโรธ - มรรค
ทุกข์ - นิโรธ


14. การจัดการสอนแบบย้อนกลับ คือข้อใด
Backward Design
Congnitivism
Constructivism
Six Model


15. บิดาแห่งการบริหารจัดการ คือใคร
ลูเธอร์ กูลิค
เดมมิ่ง
เฮนรี ฟาโย
เมก เวเบอร์


16. บิดาแห่งการบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์ คือใคร
เฮนรี่ ฟาโย
เดมมิ่ง
เมก เวเบอร์
เฟเดอริก วี เทเลอร์


17. การบริหารจัดการสอนแบบให้ครูหลายคน หลายวิชา หลายกลุ่มสาระมาจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ในห้องเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน เรียกว่ากระบวนการใด
สอนคละชั้น
สอนรวมชั้น
สหวิทยา
ศูนย์จัดการเรียนรู้