โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบติวสอบดอทคอม ภาค ก งานวิชาการ ชุด 1 ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตรแกนกลาง 2551 โดย นิกร เพ็งลี

1. ลัทธิปรัชญาการศึกษาใดมีหลักการ "หนทางที่นำไปสู่การอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม"
Perennialism
Progressivism
Essenstialism
Existentialism


2. " แนวทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากกรองแห่งวัฒนธรรมของสังคม " เข้ากับลัทธิปรัชญาใด
อัตถิภาวนิยม
ปฏิรูปนิยม
พิพัฒนาการนิยม
สารัตถนิยม


3. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มวิชาใดที่จัดอยู่ในReallism หรือ สัจนิยมมากที่สุด
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
การงานอาชีพ


4. การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เข้ากับปรัชญาการศึกษาใด
Essensialism
Prerennialism
Progressivism
Existentialism


5. ปรัชญาการศึกษาใดที่เน้นให้ครูผู้สอนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและดูแลระเบียบวินัยฝึกผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผลและตั้งใจทำงาน
สารัตถนิยม
นิรันตรนิยม
พิพัฒนานิยม
ปฏฺรูปนิยม


6. การจัดการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม แก้ปัญหา ทำโครงการ เข้ากับหลักปรัชญาการศึกษาใดมากที่สุด
Perennialism
Progressivism
Reconstructivism
Existentialism


7. หลักสูตรตามปรัชญาใดที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม สอนให้คนเข้าใจปัญหาสังคม ครูเป็นผู้นำในสังคม และสอนให้ผู้เรียนรู้ว่ามีเสรีภาพที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้เพื่อส่วนรวม
Existentialism
Reconstructivism
Progressivism
Essentialism


8. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
สารัตถนิยม
นิรันตรนิยม
พิพัฒนนิยม
ปฏิรูปนิยม


9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
Essentialism
Perennialism
Progressivism
Existentialism


10. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เข้ากับหลักปรัชญาใดมากที่สุดในปัจจุบัน
ปรัชญาสารัตถนิยม
ปรัชญานิรันตรนิยม
ปรัชญาปฏิรูปนิยม
ปรัชญาอัตถิภาวนิยม