ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมศิริชัย
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานงบประมาณ 2.22 ระบบจัดซื้อจ้างใหม่ E-GP+ 9E เด่น + โปรแกรมย่อยสถานศึกษา โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. e-GP ย่อมาจากข้อใด
e-Goverment Procurement
e-Government Procorement
e-Good Goverment Procorement
e-Good Government Procurement


2. ข้อใดคือความหมายของ e-GP ที่ถูกต้อง
ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายโครงการและกิจกรรม สพฐ.
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ SP2


3. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ e-GP
เข้าถึง
ตรวจสอบ
ติดตาม
เร่งรัด


4. โครงสร้างของ e-GP คือข้อใด
EPIC
ABSA
EMIS
OBSA


5. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องใน ระบบลงทะเบียน ของ e-GP
หน่วยจัดซื้อ
ผู้ค้า
ผู้ซื้อ
ผู้สนใจทั่วไป


6. ข้อใด ไม่ใช่ ระบบเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 5 ระบบงานย่อย ของ e-GP
ระบบร่าง TOR
ระบบประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน


7. การจัดซื้อจัดจ้างข้อใดไม่ใช้วิธี e-GP
วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคา
วิธีพิเศษ
วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


8. e-MES หรือ Electronic Monitoring and Evaluation System หมายถึงข้อใด
ระบบติดตามการดำเนินงานแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง
ระบบติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานแผนปฏฺบัติการ SP2
ระบบติดตามประเมินตรวจสอบผลการดำเนินงานตามนโยบายโครงการและกิจกรรม สพฐ.
ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายโครงการและกิจกรรม สพฐ.


9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
e-Training คือ การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์
e-Learning คือ การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์
e-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้า
e-office หมายถึง ระบบส่งไฟล์อัตโนมัติ


10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในระดับสถานศึกษา
OBEC คือ ข้อมูลพื้นฐานรายโรง
SMIS คือ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
B-Obec คือ โปรแกรมวัสดุครุภัณฑ์
P-Obec คือ โปรแกรมบุคลากร


11. กิจกรรมในข้อใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ โปรแกรม OUPC
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
กิจกรรมย่อย
กิจกรรมสนับสนุน


12. กรณีโรงเรียนที่ท่านไปบรรจุเป็นผู้บริหารประสบภัยภิบัติอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ทำให้อาคารสถานที่เสียหายท่านจะของบประมาณจะดูประมาณราคากลางของ สพฐ.ได้ที่กลุ่มงานใดในเว็บ สพฐ.
สพร.
สำนักนโยบายและแผน
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรฯ
สำนักงิชาการและมาตรฐาน