ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
21-22 พฤษภาคม 2554 จ.ปทุมธานี ณ โรงแรมแมนฮัตตัน
28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานงบประมาณ 3.15 ประมวลการบริหารพัสดุ โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้อใด คือ วงจรการบริหารงบประมาณ
กำหนดความต้องการ - งบประมาณ - จัดหา - ควบคุม - จำหน่าย
กำหนดความต้องการ - งบประมาณ - จัดหา - จำหน่าย - ควบคุม
งบประมาณ - กำหนดความต้องการ - จัดหา - ควบคุม - จำหน่าย
กำหนดความต้องการ - งบประมาณ - จัดหา - จำหน่าย - ควบคุม


2. หลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ คือข้อใด
งบบุคลากร - งบดำเนินงาน - งบลงทุน - งบเงินอุดหนุน - งบรายจ่ายอื่น
งบบุคลากร - งบดำเนินงาน - งบลงทุน - งบเงินอุดหนุน
งบบุคลากร - งบค่าตอบแทน - งบลงทุน - งบเงินอุดหนุน - งบรายจ่ายอื่น
งบค่าตอบแทน - งบค่าใช้สอบ - งบค่าวัสดุ - งบค่าสาธารณูปโภค - งบค่ารายจ่ายอื่น


3. ค่าติดตั้งหท้อแปลง ต่อเติมเสาไฟประปาภายนอกโรงเรียนเพื่อนำมาใช้ภายในให้ดียิ่งขึ้น เบิกจากงบใด
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค


4. ข้อใดคือความหมายของ ครุภัณฑ์
พัสดุที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ ไม่คงสภาพเดิม ราคาไม่เกิน 5000 /20000 /50000 บาท ต่อหน่วยต่อชุด
พัสดุใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ ไม่คงสภาพเดิม ราคาเกินกว่า 5000 /20000 /50000 บาท ต่อหน่วยต่อชุด
พัสดุที่ใช้แล้ว ไม่แปรสภาพ ไม่คงสภาพเดิม คงทนถาวรราคาไม่เกิน 5000 /20000 /50000 บาท ต่อหน่วยต่อชุด
พัสดุที่ใช้แล้ว ไม่แปรสภาพ คงสภาพเดิม คงทนถาวร ราคาเกินกว่า 5000 /20000 /50000 บาท ต่อหน่วยต่อชุด


5. ข้อใด ไม่ใช่เงินรายได้สถานศึกษา
เงินโครงการอาหารกลางวัน จาก อปท.
ค่าเบี้ยปรับเรียนผิดสัญญาต่อ
ค่าขายหนังสือเรียน
หลักประกันสัญญาระหว่างการซื้อหรืองานจ้าง


6. ข้อใดคืออำนาจการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ว่าราชการจังหวัดตามลำดับ
10 , 12 ล้าน
15 , 25 ล้าน
25 , 50 ล้าน
ไม่กำหนดวงเงิน


7. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวสามารถใช้จ่ายได้ในงบตามข้อใด
บุคลากร - ดำเนินงาน - ลงทุน
บุคลากร - ดำเนินงาน - รายจ่ายอื่น
บุคลากร - ดำเนินงาน - อุดหนุนเฉพาะกิจ
ค่าตอบแทน - ใช้สอย - วัสดุ - สาธารณูปโภค


8. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานจ่ายให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ที่ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 4 หมื่นบาทต่อปี ในลักษณะถัวจ่ายตามข้อใด
หนังสือ - เสื้อผ้า - อาหาร - พาหนะ
หนังสือ - เสื้อผ้า - อุปกรณ์ - กิจกรรม
หนังสือ - อุปกรณ์ - เสื้อผ้า - ค่าเล่าเรียน
หนังสือ - อาหาร - พาหนะ - กิจกรรม - ค่าเล่าเรียน


9. การจัดซื้อจัดจ้างมีกี่วิธี
ตกลงราคา - สอบราคา - ประกวดราคา - วิธีพิเศษ
ตกลงราคา - สอบราคา - ประกวดราคา - วิธีกรณีพิเศษ
ตกลงราคา - สอบราคา - ประกวดราคา - วิธีพิเศษ- วิธีกรณีพิเศษ- e auction
ตกลงราคา - สอบราคา - ประกวดราคา - วิธีพิเศษ - e auction - e GP


10. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e - GP ย่อมาจากข้อใด
e-Government Procurement
e-Goverment Procurement
e-Goog Government Procurement
e-Goog Goverment Procurement


11. ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP
วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคา
e-Shopping
e-Auction


12. ตามประกาศกระทรวงการคลัง วงเงินตามข้อใดสามารถใช้วิธี e - Auction ได้
เกิน 2 ล้านบาท
ตั้งแต่ 2 ล้านบาท
ตั้งแต่ 2 ล้านแต่ไม่เกิน 100 ล้าน
ไม่จำกัดวงเงิน


13. การจัดซื้อหนังสือเรียน กรณีมีความจำเป็นและวงเงินเกิน 1 แสนบาท สามารถจัดซื้อได้ตามข้อใด
ตกลงราคา
สอบราคา
วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ


14. ภาคี 4 ฝ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนคือข้อใด
ผู้แทน ครู - ผู้ปกครอง - ชุมชน - กรรมการนักเรียน
ผู้แทน ครู - ผู้ปกครอง - สังคม - กรรมการนักเรียน
ผู้แทน ครู - ผู้ปกครอง - กรรมการสถานศึกษา - กรรมการนักเรียน
ผู้แทน ครู - ผู้ปกครอง - ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการนักเรียน


15. การจ้างที่ปรึกษา สามารถจ้างได้ 2 วิธี คือ ตกลง และคัดเลือก อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาคือข้อใด
ไม่เกิน 25 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
เกิน 50 ล้าน - ไม่เกิน 100 ล้าน
ไม่จำกัดวงเงิน


16. ข้อใดคืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างครั้งหนึ่งของผู้บริหารโรงเรียนด้วยวิธีพิเศษ
ไม่เกิน 25 ล้าน
ไม่เกิน 50 ล้าน
เกิน 25 ล้าน
ไม่จำกัดวงเงิน


17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
การจ่ายเงินล่วงหน้าจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 เว้นแต่คู่สัญญาเป็นส่วนราชการ จ่ายได้ไม่เกิน ร้อยละ 50
พิจารณาผลการสอบราคาเลือกรายเสนอต่ำสุดแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาซื้อหรือจ้าง
การสอบราคา เจ้าหน้าที่พัสดุทำเอกสาร แจกซอง และรับซอง ไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนเปิดซอง
ใบเสร็จรับเงินต้องระบุวันเดือนปีที่จ่ายเงินทุกครั้ง


18. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
สัญญามี 3 แบบ คือ ลดรูป ไม่เต็มรูป และ เต็มรูป
หลักประกันสัญญา ร้อยละ 5 - 10 ของงานซื้อหรือจ้าง
การติดอากรสแตมป์งานจ้าง พันละ 1 บาท
ค่าปรับงานจ้างที่กระทบต่อสาธารณูปโภค คือ 0.25 แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท


19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ทรัพย์สินถาวรราคาต่ำกว่า 5000 บาทต้องลงทะเบียน
ผู้อำนวยการมีหน้าที่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุภายในเดือนกันยายน
การตรวจสอบพัสดุให้เริ่มวันทำการแรกของเดือนตุลาคมและตรวจให้เสร็จภายใน 30 วันทำการนับแต่ได้รับแต่งตั้ง
ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างวันที่ 1-15 ของเดือนคิดค่าเสื่อมราคาเต็มเดือน


20. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
การจำหน่ายพัสดุกระทำได้ 6 วิธี
ผู้อำนวยการสารถจำหน่ายพัสดุเป็นสูญกรณีวงเงินได้มาเกิน 5 แสนบาท
หลักประกันสัญญา 4 อย่าง คือ เงินสด - เช็คธนาคาร 3 วันทำการ - พันธบัตร - หนังสือค้ำประกัน
การซื้อหรือจ้างวงเงิน 10,000 บาท ต้องมีกรรมการตรวจรับอย่างน้อย 3 คน


21. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง
การประกวดราคาให้พิจารณารายเสนอต่ำสุด แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินซื้อหรือจ้าง
การส่งมอบพัสดุให้กระทำโดยเร็วภายในวันที่ส่ง อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ ทำเอกสาร 2 ฉบับ
การตรวจงานจ้างให้กระทำ ภายใน 3 วันนับแต่ประธานกรรมการตรวจรับทราบ
เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถสั่งซื้อสั่งจ้างในวงเงินเกิน 1 แสนบาทตามความเห็นชอบหัวหน้าส่วนราชการได้


22. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
คณะกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคา ห้ามเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคาห้ามเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการพัสดุมี อย่างน้อย 3 คน แต่งตั้งจากข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่า
การเก็บรักษาเงิน เก็บในตู้เซฟ มีกุญแจอย่งน้อย 2 สำรับ สำรับละไม่น้อยกว่า 2 ดอก แต่ไม่เกิน 3 ดอก


23. ผู้บริหารท่านใดใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผอ.ดำ แบ่งสัดส่วนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ให้งานวิชาการร้อยละ 70
ผอ.แดง จัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ให้เด็กชายดำ ชั้น ป.5 ตามสัดส่วนร้อยละ 40
ผอ.ขาว แต่งตั้งกรรมการจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและผู้ปกครองกรณีค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน เป็นครู 2 คน
ผอ.ส้ม ทำสัญญาจ้างสร้างอาคารอเนกประสงค์ราคา 1.5 ล้านบาท แต่ไม่ได้แจ้ง สตง.เพราะเงินส่วนหนึ่งมาจากเงินผ้าป่าสามัคคี