ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54
5-6 มีนาคม 2554 จ.ศรีสะเกษ ณ โรงแรมบุญศิริบูติก โฮเต็ล
12-13 มีนาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
19 - 20 มีนาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
26-27 มีนาคม 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก - ข งานงบประมาณ การบริหารงบประมาณ โดย นิกร เพ็งลี

1. ข้อใดเรียงลำดับวงจรงบประมาณได้ถูกต้อง
วางแผนงบประมาณ - ทบทวนงบประมาณ - จัดทำงบประมาณ - อนุมัติงบประมาณ - บริหารงบประมาณ - ติดตาม ประเมินผลรายงาน
ติดตามประเมินผลรายงาน - ทบทวนงบประมาณ - วางแผนงบประมาณ - จัดทำงบประมาณ - อนุมัติงบประมาณ - บริหารงบประมาณ
ทบทวนงบประมาณ - วางแผนงบประมาณ - จัดทำงบประมาณ - อนุมัติงบประมาณ - บริหารงบประมาณ - ติดตาม ประเมินผลรายงาน
วางแผนงบประมาณ - ติดตามประเมินผลรายงาน- จัดทำงบประมาณ - อนุมัติงบประมาณ - บริหารงบประมาณ - ทบทวนงบประมาณ


2. ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ.2550 สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจด้านงบประมาณกี่เรื่อง
17
20
21
22


3. สถานศึกษามีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ทุกข้อยกเว้นเรื่องใดที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กพฐ.ก่อน
การซื้อรถยนต์
การขายที่ดิน
การสร้างอาคาร
การขายหุ้นสหกรณ์


4. การวางแผนงบประมาณ มี 7 ขั้นตอน ขั้นตอนในข้อใดควรกระทำเป็นลำดับแรกและลำดับสุดท้าย
เสนอแผนปฏฺบัติราชการ 4 ปี , จัดทำระบบสารสนเทศ
จัดทำระบบสารสนเทศ , เสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
SWOT analysis , จัดทำแผนปฏฺบัติราชการ 4 ปี
SWOT analysis , จัดทำแผนปฏฺบัติราชการ 1 ปี


5. MTEF เป็นแผนแสดงวงเงินใช้จ่ายกี่ปี และมีลักษณะ Rolling Plane คือหมุนไปข้างหน้า 1 ปี เมื่อครบรอบ
2
3
4
5


6. ปัจจุบันระบงบประมาณประเทศไทยใช้งบประมาณแบบใด
PBB
SPBB
PBBS
SPBBS


7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ใช้หลัก 3 หลัก ข้อใด ไม่ใช่หลักดังกล่าว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ธรรมรัฐ
ความโปร่งใส
ความร่วมมือ


8. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการบริหารงบประมาณ
การเบิกเงิน
การรับเงิน
การใช้เงิน
การเก็บรักษาเงิน


9. ขั้นตอนแรกของการเบิกเงิน คือข้อใด
ตรวจสอบเงินประจำงวด
บันทึกควบคุมรายการ
ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก
บันทึก วันเดือนปีที่เบิกเงิน


10. ขั้นตอนสุดท้ายของการรับเงินคือข้อใด
รับเงินเป็นเงินสด
ตรวจสอบจำนวนและนำส่งหลักฐาน
บันทึกการรับเงิน
จัดเก็บเงิน


11. ตู้นิรภัยในการเก็บรักษาเงิน ให้มีกุญแจตู้อย่างไร
สองสำรับ แต่ละสำรับสองดอก
สองสำรับ แต่ละสำรับสามดอก
สองสำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่าสองดอก แต่ไม่เกินสามดอก
สองสำรับ แต่ละสำรับไม่เกินสองดอก แต่ไม่น้อยกว่าสามดอก


12. การนำส่งเงินให้นำส่งตามข้อใดจึงจะถูกต้อง
อย่างน้อยเดือนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
อย่างน้อยเดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง
มีเงินเกิน 10,000 บาทนำส่งในวันถัดจากวันที่รับ
มีเงินเกิน 10,000 บาทนำส่งอย่างช้าภายใน 7 วันทำการ