ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก บริหารงานบุคคล 2.15 วิทยฐานะครูและบุคลากรการศึกษา โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่วิทยาฐานะ
4
19
21
22


2. ข้อใด ไม่ใช่ วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ


3. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคุณสมบัติของข้าราชการครูที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
ครูชำนาญการพิเศษต้องดำรงตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญต้องดำรงตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญต้องดำรงตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี


4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการประเมิน 3 คน ประธานตำแหน่งและวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้รับการประเมิน
ทุกวิทยฐษนะต้องประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ วินัย ความสามารถและผลการปฏฺบัติงาน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษทุกตำแหน่งต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากกรรมการทั้ง 3 ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
ให้ประเมินให้แล้วเสร็จภายในระบระยะเวลา 1 ปี นับแต่ สพท. ได้รับคำขอและเอกสารด้านที่ 1 , 2 , 3


5. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินและแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
อ.ก.ค.ศ.แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชี ก.ค.ศ.
ผอ.เขตพื้นที่เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ผู้ที่เงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำ ค.ศ.3 เงินเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 18,910 บาท สามารถแต่งตั้งได้
กรรมการประเมิน มีจำนวน 2 ชุด ประเมินด้านที่ 1 , 2 และด้านที่ 3 ตามลำดับ


6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในกรรมการประเมินผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กรรมการ 3 คน
กรรมการประเมินด้านที่ 1 , 2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษา อ.ก.ค.ศ.ตั้งจากบัญชี ก.ค.ศ.กำหนด
กรรมการประเมินด้านที่ 3 อ.ก.ค.ศ.ตั้งจากผู้เชี่ยวชาญของ ก.ค.ศ.
ได้ผลการประเมินปรับปรุง กรณีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ปรับปรุง


7. การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ชำนาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ ให้นำไปใช้แต่งตั้งภายในกี่ปี
1 ปี
3 ปี
5 ปี
7 ปี


8. เกณฑ์การประเมินครูสายผู้สอนต้องมีภาระงานสอนขั้นต่ำตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ระดับปฐมวัย ตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระดับประถมศึกษา ตามตารางสอนและนอกเวลา ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระดับมัธยมศึกษา ตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ตามตารางสอนและนอกเวลา ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


9. ข้อใดคือภาระงานสอนขั้นต่ำของตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยฐษนะชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ไม่ได้กำหนดไว้


10. ตาม ว 5 (54) การยื่นขอวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ใช้กับวิทยฐานะใดบ้าง
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ
ชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ
ใช้กับทุกวิทยฐานะ


11. การขอวิทยฐานะเชิงประจักษ์ตาม ว 5 (54) ด้านที่ 2 ต้องมีการจัดทำแผน IEP คืออะไร
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
แผนการบริหารจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล


12. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนที่จะขอมีวิทยฐานะชำนาญการ บุคคลใดสามารถขอได้
ครูแดง เป็นครูผู้ช่วย 2 ปี จบ คบ.บริหารการศึกษา
ครูเขียว จบ คบ.บรรณารักษ์ เป็นครู 4 ปี
ครูดำ จบ. กศ.ม.บริหารการศึกษา เป็นครู 5 ปี
ครูติวสอบ กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา เป็นครู 3 ปี