ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป 4.5 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. Put the right man to the right job เข้ากับหลักการบริหารตามข้อใด
Competence
Equality of opportunity
Security on tenure
ความเป็นกลางทางการเมือง


2. ข้อใด ไม่ใช่ ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system)
Spoiled system
Nepotism
Competence
Favoritism


3. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการทำงานตามวงจรการบริหารคุณภาพ
การวางแผน
การปฏิบัติ
การบริหารความเสี่ยง
การปรับปรุงแก้ไข


4. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
Identify
Analysis
Planning
Communication


5. ข้อใด ไม่ใช่หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือ SBM
กระจายอำนาจ
การถ่วงดุลอำนาจ
การมีส่วนร่วม
ความโปร่งใส


6. รูปแบบ School Based Management ที่ใช้ในปัจจุบันคือข้อใด
ผู้บริหารเป็นหลัก
ครูเป็นหลัก
ชุมชนเป็นหลัก
ผู้บริหาร ครู และชุมชน เป็นหลักร่วมกัน


7. ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศษสตร์พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา
เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา


8. ข้อใด ไม่ใช่ ROAD MAP ด้านผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
การอ่านออก
การอ่านคล่อง
ทักษะวิชาชีพ
ภาษาต่างประเทศ


9. กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ไมเคิล ฟูแลน ข้อใดสำคัญที่สุด
เป้าหมายทางคุณธรรม
การพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาองค์กร


10. ผู้บริหารตามข้อใดมี Leaderships สูงที่สุด
ผอ.ดำ สามารถเขียนเว็บไซต์ของโรงเรียนและถ่ายทอดให้ครูทุกคนในโรงเรียนได้
ผอ.แดง ให้คำแนะนำครูทุกคนในโณงเรียนจนได้วิทยฐษนะเชี่ยวชาญ
ผอ.เขียว ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
ผอ.ส้ม วางแผนบริหารจนสถานศึกษาผ่านการประเมิน สมศ. รองสาม


11. PMQA หรือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐย่อมาจากข้อใด
Public Sector Management Quality Award
Publics Sector Management Quality Award
Publics Secter Management Quality Award
Public Secter Management Quality Award


12. หากท่านได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบลท่านจะใช้ยุทธศาสตร์ใดในการพัฒนาองค์กร
333
444
777
6 เดือน 6 คุณภาพ