ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
21-22 พฤษภาคม 2554 จ.ปทุมธานี ณ โรงแรมแมนฮัตตัน
28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก การบริหารงานทั่วไป 4.6 ประมวลแผนบริหารและมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ภาค ก โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.10 แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏฺบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏฺบัติราชการ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554 ใช้หลักการใดเดียวกัน
Sufficiency Economy
Empower
Participation
Coraborate


2. หากท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านจะให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามลำดับข้อใด จึงจะเกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
ตัวเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
ตัวเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม ประเทศชาติ


3. ท่านได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ท่านจะทำตามหลัก Goog Goverment ข้อใดก่อน
ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารรถ
ปฏฺบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน
ใช้หลักการมีส่วนร่วม ให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมภาคภูมิใจ


4. ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายของ สพฐ.ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2554 จำนวน 14,387 โรง
ยุบรวม
ยุบเลิก
สอนคละชั้น
สอนรวม


5. นโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการตามแผน สถานศึกษา 3 ดี โครงการเรียนฟรี 15 ปี ตอบสนองกลยุทธ์ของ สพฐ.ปี 2554 ข้อใดตามลำดับ
ข้อ 1 , 2
ข้อ 2 , 3
ข้อ 4 , 5
ข้อ 5 , 6


6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3 พันธกิจ - 7 ยุทธศาสตร์ - 11 เป้าหมาย - 19 กลยุทธ์
3 พันธกิจ - 6 ยุทธศาสตร์ - 9 เป้าหมาย - 9 กลยุทธ์
2 พันธกิจ - 7 ยุทธศาสตร์ - 11 เป้าหมาย - 9 กลยุทธ์
2 พันธกิจ - 6 ยุทธศาสตร์ - 9 เป้าหมาย - 19 กลยุทธ์


7. ค่านิยมในการปฏฺบัติงานใดที่มีทั้งในกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.
O = Organic
B = Benevolence
E = Eagerness
C = Compliance


8. การที่ท่านบริหารจัดการตามนโยบาย การรับนักเรียน ปี 2554 ให้ครูทุกกลุ่มสาระแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมครูทำวิทยฐานะ และใช้หลัก CSR ในสถานศึกษา เป็นไปตามกลยุทธ์ใดของ สพฐ.ตามลำดับ
กลยุทธ์ที่ 3 , 2 , 4 , 5
กลยุทธ์ที่ 2 , 3 , 4 , 5
กลยุทธ์ที่ 3 , 2 , 5 , 4
กลยุทธ์ที่ 1 , 2 , 3 , 4


9. ค่านิยม สพฐ. หรือ OBEC ตรง คุณธรรม 8 ประการ ของ กระทรวงศึกษาธิการกี่ข้อ
1
2
3
4


10. ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ท่านจะบริหารจัดการพัฒนาในเรื่องใดก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
พัฒนาคน
พัฒนาสังคม
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี


11. ในการจัดทำคำรับรองปฏฺบัติราชการข้อใดไม่เกี่ยวข้องตามหลักสมดุล 4 มิติ
Efficiency
Effectiviness
Learning & Growth
Oganization Development


12. การประเมินผลคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้หลักการประเมินตามข้อใด
BSC
PDCA
BSC , PDCA
BSC , PDCA , 1 ช่วย 9


13. ท่านได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านจะประชุมครูและบุคลากรทำแผนปฏิบัติการตามลำดับข้อใด
บทนำ - ทิศทางสถานศึกษา - รายละเอียดโครงการ - กำกับติดตามประเมินผล
วิสัยทัศน์- พันธกิจ - รายละเอียดโครงการ - กำกับติดตามประเมินผล
บทนำ - วิสัยทัศน์ - รายละเอียดโครงการ - กำกับติดตามประเมินผล
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - เป้าหมาย - โครงการ - กิจกรรม


14. ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะใช้หลักธรรมใดในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษา รู้จักความพอประมาณ
ธัมมัญญุตา , อัตถัญญุตา
อัตตัญญุตา , มัตตัญญุตา
ธัมมัญญุตา , อัตถัญญุตา , อัตตัญญุตา
กาลัญญุตา , ปริสัญญุตา , ปุคคลปโรปรัญญุตา


15. หลักการประเมินตามแผนปฏฺบัติราชการของโรงเรียนใดที่เป็นหลักการเดียวกับการประเมินของ สมศ.รอบสาม
อิงเกณฑ์
อิงสถานศึกษา
อิงเกณฑ์ - อิงสถานศึกษา
PDCA