โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 35 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศใช้วันใด
14 มกราคม 2546
14 มกราคม 2547
15 มกราคม 2547
16 มกราคม 2547


2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใช้บังคับวันใด
15 มกราคม 2546
15 มกราคม 2546
1 มกราคม 2547
2 มกราคม 2547


3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้ลงนาม
นายบรรหาร ศิลปอาชา
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์


4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้รักษาการตาม ระเบียบนี้
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
เลขาธิการ ก.พ.
เลขาธิการ ก.ค.ศ.


5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
3
4
5
6


6. พนักงานราชการมีกี่ประเภท
2
3
4
6


7. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของพนักงานราชการ
พนักงานราชการทั่วไป
พนักงานราชการเชี่ยวชาญ
พนักงานราชการพิเศษ


8. ตำแหน่งของพนักงานราชการมีกี่กลุ่มงาน
2
4
5
6


9. ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มงานของตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มงานชำนาญการ
กลุ่มงานเทคนิค
กลุ่มงานทั่วไป
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ


10. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานราชการ
มีสัญชาตไทย
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ


11. การจ้างพนักงานราชการให้จ้างได้ตามข้อใด
4 ปี
ไม่เกิน 4 ปี
ไม่เกินคราวละ 4 ปี
ไม่เกินกว่าคราวละ 4 ปี


12. การแต่งกายของพนักงานราชการเป็นไปตามข้อใด
ตามระเบียบ ก.พ.
ตามระเบียบ คพก.
สากลนิยม
ข้อกำหนดของกฎกระทรวง


13. ให้ส่วราชการรายงานผลการดำเนินงานของพนักงานราชการ ปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการภายในเดือนใด
มีนาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน
ธันวาคม


14. การละทิ้งหรือทอดทิ้งาชการเป็นเวลาเท่าไรถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ
7 วัน
ติดต่อกัน 7 วัน
15 วัน
15 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร


15. พนักงานประเมินไม่ผ่านการปฏฺบัติงาน ถือว่าสิ้นสุดสัญญาและให้ส่วนราชการแจ้งให้ทราบตามข้อใด
5 วัน
5 วันทำการ
ภายใน 7 วัน
ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ


16. ข้อใด คือความผิดวินัยสูงสุดของพนักงานราชการ
ภาคทัทัณฑ์
ตัดเงินค่าตอบแทน
ปลดออก
ไล่ออก


17. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการมีชื่อย่อว่าอย่างไร
ค.พ.ร.
คพร.
คพ.ร.
ค.พร.


18. ใครเป็นประานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี/รมต.ที่ได้รับมอบหมาย
เลขาธิการ ก.พ.
เลขาธิการ ก.พ.ร.


19. กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอยู่ในวาระคราวละกี่ปี
1
2
3
4


20. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ลาป่วยได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 30 วัน
ลากิจได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 10 วัน
ลาพักผ่อน ได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 10 วัน
ลาเพื่อรับราชการทหารได้ค่าตอบแทน ไม่เกิน 30 วัน