โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 80 แนวปฏิบัติ ระเบียบวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ตาม SP2

1. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.ใด
2547
2548
2549
2550


2. โรงเรียนในสังกัด สพฐ.สามารถรายงานการรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็งได้ที่เว็บไซต์ใด
www.tkk2555.net
www.tkk2555.com
www.tkk2555.obec.go.th
www.tkk2555.go.th


3. การโอนหรือเปลี่ยนแปลงโครงการตาม SP2 เจ้าของโครงการจะต้องขอโอนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยส่งคำขอไปที่ใด
สพท
สพฐ
สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี


4. การเบิกเงินจากคลังตามโครงการ SP2 ให้ดำเนินงานในระบบใด
SPBB
PBBS
BBS
GFMIS


5. ส่วนราชการจะต้องลงนามในสัญญาภยในกี่วันหลังได้รับอนุมัติเงินในระบบ GFMIS ตาม SP2
15 วัน
15 วันทำการ
30 วัน
30 วันทำการ


6. Specification จัดเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในงบรายการใดของ SP2
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน


7. Shopping List ตาม SP2 คือข้อใด
SP2 แบบตกลงราคา
SP2 แบบเหมาจ่าย
SP2 แบบเลือกซื้อ
SP2 แบบภาคีสี่ฝ่าย


8. การตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 วิธีตกลงราคา คือการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใด
100,000 บาท
ไม่เกิน 100,000 บาท
เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000
เกิน 2,000,000 บาท


9. ใครมีหน้าที่ทำรายการขอซื้อขอจ้างตามวิธีการตกลงราคา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าของโครงการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตาม SP2 ประกอบด้วยประธานและกรรมการอื่นอย่างน้อยกี่คน
1
2
3
4


11. ตามโครงการ SP2 ต้องมีการปิดประกาศการสอบราคาของโครงการที่ได้รับจัดสรรไว้ที่ www.obec.go.th และที่อื่นอีกคือข้อใด
www.tkk2555.com
www.tkk2555.obec.go.th
www.gprocurement.go.th
www.gprocurement.ac.th


12. วิธีสอบราคา ตาม SP2 มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใด
ไม่เกิน 100,000 บาท
เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
เกิน 2,000,000 บาท
ไม่จำกัดจำนวนเงิน


13. วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือการจัดซื้อที่มีวงเงินตามข้อใด
เกิน 10,000 บาท
เกิน 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
2,000,000 บาทขึ้นไป
เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป


14. กรณีสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้างมีวงเงินเท่าไรต้องส่งสำเนาหรือสัญญาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินภูมิภาคและกรมสรรพากรด้วย
10,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาทขึ้นไป
2,000,000 บาทขึ้นไป


15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม SP2
กรณียังไม่ได้รับแจ้งการอนุมัติวงเงิน สามารถทำสัญญาไว้ล่วงหน้าได้ตามความต้องการของภาคี 4 ฝ่าย
กรณีทำเป็นสัญญาซื้อได้เฉพาะผู้ขายที่สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบภายใน 5 วันทำการ
ต้องส่งสำเนาสัญญาให้กรมสรรพากรหรือ สตง.ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญา
วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือ สตง.