โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบ ครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) ชุด 1 อนุกรม

1. 1,2,3,....
4
5
6
7


2. 1,3,5,...
7
11
13
15


3. 2,4,6,8,...
10
11
12
13


4. จงหาผลบวกของเลขจำนวน 1+2+3+...+100
5000
5005
5050
5505


5. จงหาผลบวกของจำนวน 1+2+3+...+1000
500050
550005
500500
50505050


6. จงหาผลรวมของจำนวน 68+69+70+...+100
2272
2772
7227
2277