โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบ วิชาการศึกษาไทย ชุดที่ 1 ประวัติ ความเป็นมาการศึกษาไทย

1. การศึกษา มีศัพท์ตรงกับข้อใด
Education
Eduaction
Educasion
Educassion


2. ข้อใดให้ความหมายของการศึกษาได้ดีและถูกต้องที่สุด
การศึกษาหาความรู้
การค้นหาความจริง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม


3. ข้อใด มีความเกี่ยวข้องน้อยที่สุดในการศึกษาสมัยโบราณ (พ.ศ.1781-พ.ศ.2411)
บ้าน - พ่อและแม่
วัง - นักปราชญ์ (ขุนนาง)
วัด - พระ
สำนักราชบัณฑิต


4. การประดิษฐ์อักษรไทย เกิดขึ้นในสมัยใด
สมัยโบราณ
สมัยสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงธนบุรี


5. พ่อขุนรามคำแหงได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อ พ.ศ.ใด
1824
1826
1828
1889


6. กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานียาวนานกี่ปี
413 ปี
415 ปี
417 ปี
419 ปี


7. แบบเรียนเล่มแรกเกิดขึ้นในสมัยใด
สุโขทัย
กรุงศรีอยุธยา
ธนบุรี
รัตนโกสินทร์


8. แบบเรียนเล่มแรกเป็นวิชาสามัญ เน้นการอ่าน เขียน เรียนเลข พระโหราธิบดีได้แต่งแบบเรียนภาษาไทยขึ้นมีชื่อว่าอย่างไร
จินดารัตน์
จินดาแก้ว
จินดามณี
มณีจินดา


9. โรงเรียนมิชชันนารี เป็นโรงเรียนที่ชาวตะวันตกได้เข้ามาสร้างเพื่อจุดประสงค์ใดในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เผยแพร่ศาสนา
สอนหนังสือ
เผยแพร่ศาสนาและสอนวิชาสามัญ
เผยแพร่ศาสนาและสอนอาชีพ


10. แบบเรียนเล่มที่ 2 และ 3 ของไทย เกิดขึ้นในสมัยใด
พ่อขุนรามคำแหง
พระเจ้ากรุงธนบุรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


11. แบบเรียนเล่มที่ 2 ของไทยมีชื่อว่าอย่างไร
จินดารัตน์
มณีจินดา
ประถม ก กา
ประถมมาลา


12. แบบเรียนเล่มที่ 3 ของไทยมีชื่อว่าอย่างไร
จินดารัตน์
มณีจินดา
ประถม ก กา
ประถม มาลา


13. กระทรวงศึกษาธิการ เดิมแรกเริ่มชื่อว่าอย่างไร
กระทรวงธรรมศึกษา
กระทรวงธรรมการ
กระทรวงธรรมการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการธรรมการ


14. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีระยะเวลากี่ปี
8 ปี
10 ปี
13 ปี
15 ปี


15. การปฏิรูปการศึกษารอบสองตรงกับข้อใด
พ.ศ.2545 - พ.ศ.2559
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2568
พ.ศ.2552 - พ.ศ.2561
พ.ศ.2553 - พ.ศ.2562