โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบ ภาค ก ผู้บริหาร สมรรถนะ v 1 ชุด 3 การบริการที่ดี โดยติวสอบดอทคอม

1. Service Mind ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. คือข้อใด
การบริการ
การบริหาร
การบริการที่ดี
การบริหารที่ดี


2. SERV ตามเกณฑ์ ก ข้อใด คือความหมายของการบริการตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสะดวกสบาย ถูกต้องและพอใจ
ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
กิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น


3. SERVICE อักษร E ตัวแรก หมายถึงข้อใด
ยิ้มแย้มและเอาใจใส่
ตอบสนองต่อความประสงค์ผู้รับบริการ
ให้เกียรติผู้มารับบริการ
กระตือรือร้น


4. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของการบริการ
เป็นเรื่องความไว้วางใจ
จับต้องไม่ได้
คงที่
เก็บรักษาไว้ไม่ได้


5. ข้อใด คือ ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.ของสมรรถนะการบริการที่ดี
ระบบ - ความถูกต้อง
ระบบ - ความต้องต้อง - มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง
ระบบ - ความพึงพอใจ
ความถูกต้อง - ความมุ่งมั่น - ความพึงพอใจ


6. ข้อใดคือธรรมะของการให้บริการ
พรหมวิหาร 4
สังคหวัตถุ 4
อิทธิบาท 4
อริยสัจ 4


7. I AM READY ค่านิยมข้าราชการไทยยุคใหม่ อักษร I หมายถึงข้อใด
ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
ปฏิบัติงานเชิงรุก
มีคุณธรรม
มุ่งเน้นผลงาน


8. ตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญที่สุด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ประโยชน์สุขของประชาชน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประชาชนได้รับความสะดวกและพึงพอใจ


9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2551-2555 มีกี่ยุทธศาสตร์
2
3
4
5


10. ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไทย
ดี
ร่วม
เก่ง
ประสิทธิภาพ


11. สถานศึกษาแห่งใดมีการปรับปรุงระบบบริการอยู่ในระดับ 2
โรงเรียนเอตอบข้อร้องเรียนจากประชาชนในเขตบริการ
โรงเรียนบีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี
โรงเรียนซีทำแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมในโรงเรียนและชุมชน
โรงเรียนดีปรับปรุงรูปแบบการบริหารทุก 4 ปี